SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ INTERNETOVÉ AUKCE
Obchodní jméno:………………………………………………………
IČ:………………………………………………………
Sídlo:………………………………………………………
Zastoupený:………………………………………………………
Zápis v obch. rejstříku:ano – ne
Rejstříkový soud:………………………………………………………
Oddíl:………………………………………………………
Vložka:………………………………………………………
Email:………………………………………………………

Dále jen „Člen aukce


a


Obchodní jméno:Leading Farmers CZ, a.s.
IČ:26207214
Sídlo:Klánovická 485/43, Praha 14, PSČ: 198 00
Zastoupený:panem Pavlem Milatou, předsedou představenstva
Zápis v obch. rejstříku:ano
Rejstříkový soud:Městský soud v Praze
Oddíl:B
Vložka:6804
Email:info@lfc.cz

Dále jen „Organizátor


se dohodli na této smlouvě:


I. Předmět smlouvy

II. Zboží

Člen aukce si je vědom, že internetové stránky jsou zaměřeny zejména na oblast zemědělství, a tudíž podmínkou zveřejnění jeho nabídky či poptávky je, že se návrhy budou týkat zboží z této oblasti či s touto oblastí souvisícího.

III. Povinnosti člena aukce

Člen aukce se zavazuje zejména:

IV. Odměna organizátora

V. Pravidla účasti v internetových aukcích

A) Výklad pojmů:

Internetová aukce - principem aukce je zveřejnění nabídky nebo poptávky na koupi či prodej zboží (případně služby) na internetové adrese www.leadingfarmers.cz v části "Aukce". Účelem aukce je získání nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní (či jiné) smlouvy.

Organizátor - Obchodní společnost Leading Farmers CZ, a.s., IČO: 26207214, se sídlem Praha 14, Klánovická 485/43, PSČ 198 00, která vyhlašuje a organizuje aukce.

Člen aukce - subjekt, který se seznámil s Pravidly účastí v interentových aukcích, uzavřel s organizátorem Smlouvu o zajištění internetové aukce a získal od organizátora přístupová práva do části "Aukce" na internetové stránce www.leadingfarmers.cz. Člen aukce má právo prohlížet, navrhovat a účastnit se aukcí.

Navrhovatel aukce - navrhuje aukci a odesílá ji organizátorovi k vyhlášení.

Účastník aukce - reaguje na vyhlášené aukce svými návrhy (nabídkami).

B) Obecné podmínky:

C) Registrace

D) Průběh internetových aukcí

E) Změny Pravidel účasti v internetových aukcích

VI. Ostatní ujednání
V ……………………, dne …………………………………………………………
Člen aukce
  V Praze, dne ………………………………………………………………
OrganizátorTisk :: Zavřít :: Na začátek