ODKAZY
YARA N-SENSOR
-TRIMBLE GPS
-SLUŽBY
-VERNO FG
-FOTOGALERIE
-FARMÁŘSKÁ GALERIE
-VIDEOGALERIE
-GALERIE MAP
-SEMINÁŘE
-KONTAKTY
-HLEDÁNÍ
-


Facebook
LeadingFarmers.cz > Yara N-Sensor > Prezentace Yara N-Sensor > Precise

Precise - šestý smysl pro zemědělství

Logo Precise

Co je Yara N-Tester?

Yara N-TesterVětšina současných systémů pro stanovení potřeby dusíku vyhodnocuje tuto potřebu brzy na jaře a poskytuje doporučení ohledně aplikace hnojiva na celé vegetační období. Tyto systémy však neumí zohlednit změny k nimž může dojít v průběhu sezóny a které mohou potřebu živin pro plodiny ovlivnit.

Yara N-Tester je ruční přístroj, který umožňuje provádět rychlá a snadná měření v průběhu celého vegetačního období a na jejich základě určovat přesnou potřebu dusíku. To umožňuje zohlednit změny v potřebě dusíku, k nimž u plodin může dojít v důsledku takových faktorů, jako je například déšť. Výsledkem jsou přesnější doporučení aplikace dusíku, což zvyšuje ziskovost a minimalizuje dopady na životní prostředí.

Jak Yara N-Tester funguje?

Yara N-TesterTento malý ruční přístroj lze používat spolu s programem Yara Plan k jemnému dolaďování doporučení aplikace dusíku v průběhu vegetačního období. Yara N-Tester funguje na principu měření obsahu chlorofylu v listech, který souvisí se stavem dusíkaté výživy rostliny. Měření se u obilovin provádějí sevřením nejmladšího plně vyvinutého listu do měřicích čelistí přístroje. Z třiceti náhodných měření v různých místech pole Yara N-Tester určí průměrnou hodnotu obsahu chlorofylu, která se použije k určení množství dusíku, jež plodina potřebuje.

Intenzivní polní kalibrační pokusy prováděné od roku 1992 firmou Yara Agri a oficiálními výzkumnými ústavy v různých zemích Evropy ukázaly vynikající korelaci mezi měřeními provedenými Yara N-Testerem a optimálním množstvím dusíku u obilovin. Měření prováděná Yara N-Testerem jsou výrazně ovlivněna odrůdami plodin a jejich růstovým stádiem. Z toho důvodu je třeba Yara N-Tester vždy správně kalibrovat, aby tyto faktory byly vzaty v úvahu.

Proč bych měl používat Yara N-Tester?

Ziskovost

Jak se zemědělcům zmenšují marže, nejdůležitější prověrkou každého nového zařízení je jeho schopnost zvýšit ziskovost. Od roku 1992 se v České republice, Francii, Německu, Polsku, Švédsku, Švýcarsku, Velké Británii a dalších zemích prováděly rozsáhlé série pokusů, které měly prokázat schopnost Yara N-Testeru šetřit peníze. Na základě výsledků těchto testů byl Yara N-Tester ve Francii a Německu přijat za oficiálně uznávanou nejlepší metodu pro doporučování množství dusíkatých hnojiv.

Výsledky tohoto testovacího programu hovoří samy za sebe. Graf ukazuje přínos použití Yara N-Testeru pro zvýšení hrubé marže u ozimé pšenice v porovnání s oficiálními systémy pro doporučování množství dusíkatých hnojiv, používanými ve Velké Británii, Francii a Německu a České republice. Ve všech zemích Yara N-Tester oficiální systémy významně předčil. Údaje byly shromážděny ze 168 testů v terénu, z nichž 7 bylo provedeno ve Velké Británii, 143 ve Francii, 18 v Německu, v České republice se jedná o dvouletý průměr z 15, respektive 12 různých stanovišť.

Srovnání různých systémů pro doporučení množství dusíkatých hnojiv

Pokusy ve Velké Británii

Ve Velké Británii se Yara N-Tester porovnával se standardními doporučeními MAFF, zveřejněnými v Bulletinu doporučených množství hnojiv RB 209. Celkově Yara N-Tester přinesl v porovnaní se standardními doporučeními MAFF zvýšení hrubé marže o 380 Kč/ha Toho se dosáhlo aplikací menšího množství dusíku (o 32 kg dusíku na hektar) při současném mírném poklesu výnosu. Na standardní farmě pěstující 200 ha ozimé pšenice by proto Yara N-Tester znamenal ekonomický přinos 76 000 Kč.

Pokusy ve Francii

Ve Francii bylo v letech 1994 až 1996 provedeno více než 140 testů, jejichž výsledky byly velmi podobné výsledkům ve Velké Británii. Ve Francii se Yara N-Tester porovnával se standardní bilanční metodou, kterou doporučují oficiální zemědělské výzkumné ústavy. V průměru přinesl Yara N-Tester v porovnaní se standardními doporučeními ekonomické zlepšení ve výši 360 Kč/ha. Tohoto zlepšení bylo dosaženo použitím menšího množství dusíku (o 9 kg dusíku na ha) při současnem zvýšení výnosu, které v průměru činilo 0,12 t/ha.

Pokusy v Německu

V roce 1998 bylo v Německu provedeno 18 polních pokusů. Při těchto se Yara N-Tester porovnával se standardní německou metodou doporučování množství dusíku, která vychází ze zjišťování množství dusíku ve vzorcích z hlubších vrstev půdy. Při těchto 18 pokusech bylo na základě doporučení Yara N-Testeru aplikováno v průměru o 12 kg dusíku na hektar více. Aplikací tohoto dodatečného dusíku se zvýšily výnosy o 0,17 t/ha, což vedlo k průměrnému nárůstu hrubé marže o 520 Kč/ha V roce 1998 bylo prováděno rozsáhlé ověřovaní Yara N-Testeru na ozimém ječmenu, které prokázalo průměrný nárůst hrubé marže o 700 Kč/ha.

Pokusy v České republice

Rozsáhlé ověřování Yara N-Testeru probíhá v České republice na různých plodinách již od roku 1994. V průměru za roky 1995 a 1996 bylo dosaženo při použití Yara N-Testeru na ozimé pšenici zvýšení hrubého zisku na 1 ha o 302 Kč.

Kvalita sklizně

Aplikace správného množství dusíku k plodině má značný vliv na kvalitu zrna. Zajištění správného obsahu bílkovin v zrnu podle požadavků kupujících může mít značný efekt na ziskovost sklizně. Testy ve Francii prokázaly, že pomocí Yara N-Testeru Ize dosáhnout výrazného zvýšeni obsahu bílkovin v zrnu. Ve zmíněných 143 testech ve Francii bylo dosaženo při hnojení podle Yara N-Testeru obsahu bílkovin v zrnu v průměru 12,2%, zatímco při použití standardních doporučení na základě bilanční metody bylo dosaženo obsahu bílkovin v zrnu pouze 11,7%. Použití Yara N-Testeru tedy vede ke zkvalitnění sklizně, která je pak lépe prodejná.

Snadnost používání

Čím rychleji a snáze se určitý systém v zemědělské praxi používá, tím účinnější je. Yara N-Tester byl proto navržen právě s ohledem na co nejrychlejší a nejsnadnější obsluhu. Uživatelé, kteří nezávisle hodnotili používání Yara N-Testeru v praxi, se shodli, že "Ze všech systémů na stanovování množství dusíku se Yara N-Tester nejsnáze používá a poskytuje ze všech testovaných systémů nejpříznivější hrubou marži". Měření plodin pomocí Yara N-Testeru Ize provádět i při běžných kontrolách polí. Provedením 30 měření v různých částech pole Ize s pomocí Yara N-Testeru získat vyhodnocení potřeby dusíku pro plodinu během několika minut a bez časově náročných a nákladných laboratorních testů.


předchozí stránka   1  2  3  4  5  6  7  8   další stránka